Zákaznický servis 736 643 424

Kovorent.cz – výrobky zahradního nábytku, kotců a bud pro psy a pronájem party stanů nelze vyrábět, prodávat a pronajímat bez odpovídajících obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.kovorent.cz

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu je:

KOVORENT, Roman Jón, 512 04 Mříčná 227 

Mobil: 736 643 424, e-mail: kovorent@seznam.cz

Provozovna a výroba je na adrese.: 512 04 Mříčná 227 (dále jen prodávající).

 1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě-nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.

 2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se automaticky stává objednávka. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.kovorent.cz jsou údaji nezávaznými.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze pokud to výrobky vyžadují nebo pokud jsou takovým dokumentem vybaveny od výrobce, záručními listy u takových výrobků u kterých to obchodní zákoník vyžaduje a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 3. Místo plnění

Místem plnění je sklad a obchodní středisko prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci-přepravní firmě nebo přímo zákazníkovi.

 4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě-nepodnikateli) a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího s výjimkou případných dopravních nákladů, které jsou kalkulovány samostatně.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky — množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

 5. Cena a platba

Uvedené ceny za zboží jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po uhrazení celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, doplněná o případné dopravní náklady slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a náklady spojené s instalací.

 V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím, a to v některých případech až do výše 100%. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem, v hotovosti).

 6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je v průměru 3 – 25?? pracovních dní v závislosti na přepravní službě nebo složitosti výroby. U upravovaných produktů tato doba může překročit až 6 týdnů??

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 21?? pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. V případech, pokud zboží není v uvedenou dobu skladem je možno prodloužit tuto lhůtu až na 6 – 8 týdnů?? V takovém případě na tuto skutečnost při objednání obeznámí prodávající předem písemnou formou – popř. stavem skladu v danou chvíli předem.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na telefonním čísle +420 736643424 v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.

7. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

Způsob a forma??

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel?? Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku nebo na vyžádání je zaslána klientovi.

Vlastní doprava zboží – u položek které přesahují standardní rámec velikostí apod. nabízíme komfortní doručení k Vám domů po předchozí dohodě. Účtujeme si za dovoz 12,- Kč za km.  

8. Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách u daného výrobku jinak, je doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČO). Přesná délka záruky je uvedena na faktuře a začíná se počítat ode dne jeho převzetí. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Jako záruční list slouží u většiny výrobků doklad o zaplacení. V případě nezaplaceného nebo ne zcela uhrazeného zboží bude klientovi v případě reklamace vystaven protokol o zamítnutí reklamace z důvodu nezaplacení. Záručním listem je zároveň daňový doklad. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu. Reklamace se nevztahuje na živelné pohromy — voda, vítr, oheň, dopravní nehody, poškození při opakovaném transportu klientem a pod.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Záruka není poskytována na kosmetické nebo jiné vady dřeva které nejsou v rozporu s příslušnou normou o deklarované kvalitě dřeva. 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku nebo porušením ochranných pečetí nebo nálepek.

Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách.

Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace. Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

1. doručením do na adresu provozovny.

Náklady za dopravu do servisního střediska v případě reklamace hradí prodávající. Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží nebo v případě kladného vyřízení reklamace přímo prodávajícím bude zasláno kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodávajícím hradí dopravné zpět k zákazníkovi prodávající.

V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována kupujícímu v plné výši. 

Při předání zboží k reklamaci je kupující povinen:

uvést číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu

1. co nejvýstižněji popsat závadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje

2. doložit doklad o vlastnictví zboží — postačuje prostá kopie dokladu o nabytí zboží u prodejce 

3. reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech dílců, šroubů, matic, plechů, kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství a podobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:

1. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, o výsledku reklamace bude kupující také písemně vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.

3. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující stejnými parametry jako původní výrobek, popř. vrácením peněz (po odečtení dopravného).

4. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

V případě potřeby je možné prověřit stav reklamace na tel. +420 736643424 v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu, množství) pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí doručeného zboží od prodávajícího nebo přepravní společností.

Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě rozhodne, musí splnit následující podmínky:

1. Zaslat zboží zpět na adresu: KOVORENT, Roman Jón, 512 04 Mříčná 227 a to na své náklady.

2. Zboží musí být kompletní včetně všech příslušenství a dokumentů, zejména dokladu o nabytí zboží u prodejce (postačuje prostá kopie nebo zaslání této kopie prostřednictvím e-mailu).

Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu složenkou, převodem na účet kupujícího nebo v hotovosti a to do 14 pracovních dnů. Podmínkou je fyzické obdržení zboží. Zasílání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě že.:

1. Je toto zboží vyráběno na zakázku nebo jinak upravováno oproti standartně nabízenému zboží v eshopu.

2. Je prodávajícím zaplacena záloha na dodání výrobků a služeb a jestliže již bylo s plněním započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

10. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

11. Ostatní ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo u některých typů svých produktů, nebo v případě že se jedná o atypové výrobky, vyžadovat od kupujícího zálohu na dodání zboží do výše 80% kupní ceny zboží.

Zákonná 14-tidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy kupujícím, není doba na vyzkoušení a používání zboží pro jednorázové akce. U takového počínání lze tuto činnost brát jako zapůjčení zboží za účelem jeho dočasného použití (například pro pořádání party akcí atd.) Pokud prodávající zjistí že jeho výrobky byly úmyslně zakoupeny za tímto účelem a byly tímto účelem používány, vyhrazuje si právo na vyúčtování amortizačních nákladů spojených s takovým počínáním od kupujícího.

Na stránkách je u většiny výrobků uvedeno skladem nebo vždy skladem. U takovýchto výrobků platí, že jsou skutečně skladem což ale platí i pro kompletní komponenty ke zboží – samostatné díly zboží připravené k montáži. Toto je řešeno z důvodu možnosti úprav ze strany zákazníků – změna velikostí výrobků, povrchová úprava apod.

Veškeré termíny dodávek zboží je nutné vždy řešit e-mailem nebo po telefonické dohodě s přesným určením data a času dodání. 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Nákupní řád je platný od 23.2.2023 do odvolání.

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Kontakt: IČ:65711416, nejsme plátci DPH. KOVORENT. Roman Jón, 512 04 Mříčná 227. Mobil: 736 643 424, 605 889 029. e-mail: kovorent@seznam.cz